GWEITHGAREDDAU

Erioed wedi bod ar Ynys Môn o'r blaen? Dewch i weld beth ydych yn golli! Yma fe gewch doraeth o anturiaethau a gweithgareddau i deuluoedd, grwp o ffrindiau neu i gyplau, gyda'r ynys yn gwahodd ei hun yn naturiol i faes chwarae awyr agored, yn em arfordirol, yn fangre i fwyd lleol goruchaf, yn le o harddwch syfrdanol gyda ffeiriau bwyd a digwyddiadau antur yn cymeryd lle'n rheolaidd. Mae Ynys Môn yn brofiad werth chweil! Beth bynnag yw'ch antur mae o yma'n aros amdanoch! Am ben wythnosau llawn Antur edrychwch ar ein tudalen Grwpiau! Dechreuwch baratoi 'rwan!

Traethau

Mae Ynys Môn yn nodedig am ei hamrywiaeth o draethau prydferth a dim ond tair milltir o'r safle mae rhai o'r traethau gorau! Mae llawer o draethau tywodlyd yr ochr yma i'r ynys yn ymestyn o bentref hynafol Aberffraw, (sedd Tywysogion Cymru) gyda'i filltiroedd o dwynni tywod hyd at gildraethau prydferth Porth Trecastell, yna amryw o draethau bychain eraill hyd nes cyrraedd traeth llydan Rhosneigr ac yna i draeth Rhosneigr ei hun lle y gallwch dreulio'ch diwrnod yn gwylio'r syrffwyr a'r cychod yn mynd a dod neu dim ond mwynhau'r traeth ei hun! Mae'r traeth hwn yn hynod boblogaidd gydag ymwelwyr gyda'i byllau bychain yn y creigiau, milltiroedd i gerdded a golygfeydd anhygoel! Arhoswch at y gyda'r nôs a dewis o'r amrywiaeth o fwytai yn y pentref cyn dychwelyd nôl i'ch Iwrt!

Hyd yn oed pan nad yw'r tywydd ar ei orau, rhaid ymweld a'r traethau!!

Cycling Anglesey
Yurts Camping Anglesey
Anglesey Coatal Holidays

Mae'r Gwanwyn a'r Hydref yn adeg delfrydol i gerdded y traethau a'r mwynhau'r golygfeydd pan mae'n dawelach…

www.visitanglesey.co.uk www.loveanglesey.co.uk

Beicio

Gan fod Ynys Môn yn ynys isel o ran tiriogaeth, mae beicio a chystadlaethau beicio yn hynod boblogaidd yma. Mae nifer o deithiau cylch dynodedig ar yr Ynys ac mae un ohonynt ond 150 llath o'r safle. Gallwch ddod a'ch beiciau eich hunain neu logi rhai gerllaw a reidio allan o'r safle ar lonydd tawel, gwledig a diogel, Gallwch fynd am y diwrnod neu am gyda'r nôs bach i ymchwilio'r ardal! Fe welwch feicwyr yn mynd heibio'r safle'n aml ar ben wythnosau!

Mae yna hwb llogi beiciau gerllaw ym mhentref Aberffraw lle gellir llogi rhai trydanol yn ogystal www.cybi-bikes.co.uk. Mae llwybrau addas i blant fel Lôn Lâs o Langefni i Falltraeth yn hwylus i deulu gyda llefydd am banad bob pen a mannau picnic ar y ffordd. Am fwy o wybodaeth cysyllltwch â www.cyclingnorthwales.co.uk. Mae taflenni ar gael ar y seit.

Digwyddiadau Beicio – Mae Tour de Mon yn boblogaidd iawn yma ym mis Awst, lle gallwch gymeryd rhan mewn teithiau pellteroedd byr, canolig a hir. Neu jest dewch i wylio! www.tourdemon.co.uk.

Yn ystod misoedd Mai a Mehefin mae gŵyl gerdded a beicio Ynys Môn gyda digonedd o weithgareddau amrywiol ac addas i bawb ar eu beiciau! www.angleseywalkingfestival.com. Pam ddim gwneud gwyliau ohoni?!

Cerdded

Llwybr yr arfordir – mae'r traethau a drafodwyd ynghynt i gyd wedi eu cysylltu â'r llwybr arfordirol sy'n rhedeg 125 o filltiroedd o gwmpas yr Ynys. Gallwch gerdded teithiau byr neu hir gan ddibynnu ar eich gallu, a mwynhau y golygfeydd godidog ar y ffordd. Ewch a phicnic gyda chi neu ymweld âg ambell i gaffi neu fwyty yn rhai o'r pentrefi ar y ffordd. Dim ond tair milltir ydym o'r arfordir!

Mae gŵyl gerdded boblogaidd Ynys Môn yn cymeryd lle yn ystod Mai a Mehefin sy'n denu pobl o bob rhan o'r byd. Pam ddim aros yr wythnos a chymeryd mantais o rai o'r teithiau cerdded hynod ddiddorol yma? Am fwy o wybodaeth ewch i www.angleseywalkingfestival.com

Lleol – Mae Gwyliau Iwrt Môn wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad prydferth a thawel, ble mae cerddwyr yn mwynhau crwydro'r ffyrdd gwledig. Gwrandewch ar synau addfwyn cefn gwlad o'ch cwmpas. Cymerwch dro bach gyda'r nôs neu mynd a phicnic gyda chi. Mae rhai awgrymiadau ar y safle.

Llwybr yr arfordir – mae'r traethau a drafodwyd ynghynt i gyd wedi eu cysylltu â'r llwybr arfordirol sy'n rhedeg 125 o filltiroedd o gwmpas yr Ynys. Gallwch gerdded teithiau byr neu hir gan ddibynnu ar eich gallu, a mwynhau y golygfeydd godidog ar y ffordd. Ewch a phicnic gyda chi neu ymweld âg ambell i gaffi neu fwyty yn rhai o'r pentrefi ar y ffordd. Dim ond tair milltir ydym o'r arfordir!

Mae gŵyl gerdded boblogaidd Ynys Môn yn cymeryd lle yn ystod Mai a Mehefin sy'n denu pobl o bob rhan o'r byd. Pam ddim aros yr wythnos a chymeryd mantais o rai o'r teithiau cerdded hynod ddiddorol yma? Am fwy o wybodaeth ewch i www.angleseywalkingfestival.com.

Lleol – Mae Gwyliau Iwrt Môn wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad prydferth a thawel, ble mae cerddwyr yn mwynhau crwydro'r ffyrdd gwledig. Gwrandewch ar synau addfwyn cefn gwlad o'ch cwmpas. Cymerwch dro bach gyda'r nôs neu mynd a phicnic gyda chi. Mae rhai awgrymiadau ar y safle.

Fferm – os ydych am dro bach ar draws y caeau bydd croeso i chwi drefnu gyda'r perchnogion, neu efallai bydd gofyn i chwi helpu gyda symud gwartheg! – os ydych am dro bach ar draws y caeau bydd croeso i chwi drefnu gyda'r perchnogion, neu efallai bydd gofyn i chwi helpu gyda symud gwartheg!

Chwaraeon Dwr

Mae Rhosneigr yn flaenllaw yng nghyswllt chwaraeon môr. Bet am syrffio www.fks.me.uk yn Rhosneigr, dim ond tair milltir o'r camp ac yn un o'r llefydd gorau yn y byd i syrffio neu arfordirio (coasteering) www.angleseyadventures.com

Mae teithiau cychod a 'rib-ride' yn hynod o boblogaidd ar Ynys Môn bellach, ac yn werth archebu lle ymlaen llaw. Mae hon yn ddull arbennig o dda i weld yr ynys o bersbectif wahanol a chael diwrnod llawn hwyl! www.ribride.co.uk neu www.angleseyboattrips.com

Y Fenai yw'r lle gorau yn y byd i ddysgu caiaco môr, beth am gael tro arni?! www.adventureelements.com i fynd ar y Fenai neu www.seakayaking.co.uk oddiar arfordir hyfryd Caergybi.

Mae Môn wedi ei hamgylchynu gan y môr wrth gwrs ac yn fan ddelfrydol i bysgota! Yn ogystal mae llawer o lynoedd ar yr Ynys sydd yn boblogaidd iawn fo'r pysgotwyr. www.angleseycharterfishing.co.uk

Gweithgareddau Eraill

Cartio – Mae cartio yn ffefryn gan lawer ac yn ddim ond pum munud o'r safle. Yn addas ar gyfer hyd yn oed yr ieuengaf o'r teulu mae gan www.cartiomonkarting.co.uk gaffi a bar yn ogystal a balconi ar gyfer y rhai sydd ddim mor fentrus!

Trac Môn – Tynnai'r trac bobl o bob cwr o'r wlad i weld a chymeryd rhan yn y gweithgareddau sydd ymlaen yma. Dim ond pedair milltir o'r safle mae'n ddelfrydol i'r modurwr brwdfrydig! Gallwch weld beth sydd ymlaen yn www.angleseycircuit.com

Tenis, bowlio a marchogaeth – Mae'r cyfan ar gael yn Rhosneigr! www.totaloutdoorsrhosneigr.co.uk

Golff – prif gwrs golff Ynys Môn, lle y gwelwch awyrennau Awyrlu'r Fali yn codi a disgyn wrth gynnal eu hymarferion! www.angleseygolfclub.co.uk

Wal Ddringo – Os nad yw'r tywydd yn ffafriol pam ddim cael profiad dringo yn Indy ddringo yn Llanfairpwll. Lle delfrydol i'r teulu i gyd i gymeryd rhan!

Am fwy o wybodaeth gweler www.visitanglesey.co.uk

Diddordeb mewn bwyd

Rydym yn hynod falch o'r bwyd lleol arbennig sydd ar gael ar yr Ynys ac erbyn hyn mae ffeiriau bwyd yn digwydd yn rheolaidd ym Môn. Mae mwyafrif o'n bwytai yn defnyddio cynnyrch lleol o'r traeth a'r tir. Beth am drefnu eich arhosiad i ddigwydd yr un pryd ac un o'r gwyliau bwyd i weld beth sydd I'w gynnig? Ceir manylion am rhai ohonynt yn www.goraumon.com neu cadwch lygad ar ein tudalennau FB a Twitter.

Mannau Arbenning - yn lleol

Yn dilyn adborth gan ein hymwelwyr, mae'n rhaid sôn am rhai llefydd arbennig y maen't wedi fwynhau tra'n aros yma…

Coed Niwbwrch i draeth Llanddwyn (5 milltir o'r safle)

Mwynhewch y gorau o'r ddau fyd, ble mae'r wlad yn cyfarfod yr arfordir. Gallwch gerdded neu feicio a blasu tawelwch a distawrwydd y goedwig, gwrando ar gân yr adar, edmygu'r merlod gwyn Cymreig neu hyd yn oed gael cip olwg ar y wiwer goch cyn cyrraedd traeth godidog Llanddwyn! Cerddwch ar hyd y traeth gan fwynhau golygfeydd bendigedig o bob cyfeiriad nes cyrraedd trwyn y penrhyn hanesyddol a chwedlonol yma. Diwrnod perffaith!

Eglwys Bach y Môr (3 milltir o'r safle)

Arferai'r Eglwys fechan hon fod ar y tir mawr ond nawr safai'n falch ynghanol y môr! Gyrrwch drwy bentref Aberffraw heibio'r mân ddaliadau ac ar ddiwedd y ffordd fe welwch yr Eglwys fach unigryw. Os yw'r llanw allan gallwch gerdded ati - man arbennig i fwynhau!

Barclodiad y Gawres (3 milltir o'r safle)

Rhwng pentrefi Aberffraw a Rhosneigr ar y llwybr arfordirol mae siambr gladdu Neolithig yn dyddio o 2500CC. Gwyliwch yr haul yn machlud! Gwych! www.anglesey-hidden-gem.com

Ymhellach draw

Mae llawer mwy o weithgareddau ar gael dim ond tri chwarter awr i ffwrdd o'r camp. Adnabyddir Gogledd Cymru fel yr ardal antur awyr agored orau ym Mhrydain gyfan! Mae anturiaethau newydd fel www.zipworld.co.uk gyda'r zipline hiraf yn Ewrop neu www.bouncebelow.net sydd yn gwneud defnydd da o'r ogofau tanddaearol yn yr ardal yn ogystal a www.surfsnowdonia.co.uk. Mae digon o ddewis! Heb anghofio wrth gwrs Yr Wyddfa ei hun, mynydd uchaf Prydain, lle y gallwch ei cherdded neu gymeryd y trên i'r copa! www.snowdonrailway.co.uk

Diwrnod allan gyda'r plant

Mae Pili Palas yn le arbennig i blant beth bynnag yw'r tywydd, nid yn unig yn llawn o loynod byw ond lle mae nadroedd a madfallod yn byw, yn ogystal a theulu newydd y 'meerkats'! Mae man chwarae gwych a chaffi i'ch bodloni yma, gweler www.pilipalas.co.uk.

Mae Sŵ Môr yn ffefryn arall hefo'r plant gyda digonedd o bethau i'w gweld. Mae yma gaffi a man chwarae yn ogystal www.angleseysaezoo.co.uk Mae gan Biwmares lawer i'w gynnig i blant o bob oed gyda'r castell i'w archwilio, parc chwarae cyfagos yn ogystal a'r hen garchar a llys sydd yn hynod o ddiddorol! www.beaumaris.org.uk.

Mae'r traethau yn niferus ac yn ddelfrydol i'r plant gyda digon i'w wneud ac i weld drwy'r dydd, hyd yn oed os nad yw'r tywydd yn grêt!

North Wales Yurt
Anglesey Glamping
Staying on Anglesey

Mae beicio yn hynod o boblogaidd gyda rhai llwybrau yn addas ar gyfer y rhai lleiaf fel y Lôn Lâs o Langefni i Falltraeth sydd yn wasad yr holl ffordd gyda mannau picnic ar y ffordd a chaffi bob pen! Mae cerdded yn rhad ac am ddim ac mae digon o awgrymiadau i'w cael ar y safle. Gallwch ddewis lonydd gwledig tawel, neu ffyrdd ddynodedig o gwmpas y pentrefi neu wrth gwrs llwybr yr arfordir a'r traethau!

Mae Oriel Ynys Môn yn Llangefni yn cynnig gweithgareddau arbennig ar gyfer plant yn ystod gwyliau'r hâf.

Peidiwch a cholli cyfle i ymweld a'r Ganolfan Wylfan ym mhentref prydferth Moelfre, ble caiff y plant gyfle i weld y bad achub yn ei gogoniant, dysgu am ei hanes a hanes llongdddrylliadau hanesyddol yr ardal.. .gwelwch www.moelfre.org Mwy o wybodaeth ar gael ar www.loveanglesey.co.uk

Llefydd o ddiddordeb hanesyddol

Mae i Ynys Môn hanes hir a diddorol iawn! Mae yma hanes pell o fodolaeth dyn wrth fod mor agos at y môr. Mae Môn wedi cael ei meddiannu gan y Gwyddelod, y Rhufeiniaid, y Llychlynwyr a'r Normaniaid yn eu tro. Gallwch weld yr hanes i gyd yn Oriel Ynys Môn, Llangefni yn ogystal a mwynhau bwyd arbennig a phori yn y siop yno!

I ddysgu am hanes morwrol yr Ynys ewch i Amgueddfa Forwrol Caergybi lle cewch hanes llongddrylliadau oddiar arfordir yr ynys. Cewch fwy o'i hanes morwrol yng Nghanolfan Wylfan pentref hyfryd Moelfre a gweld y bad achub sydd yn cael ei defnydddio heddiw.

Os mai hanes diwydiant yr ynys sydd yn cymeryd eich bryd, yna ewch draw i arddangosfa Deyrnas Copr Amlwch yn yr harbwr.yna ewch draw i Fynydd Parys a cherdded y llwybr treftadaeth - www.copperkingdom.co.uk

I gael blas o hanes cefn gwlad Môn ewch draw i Felin Llynnon, Llanddeusant, lle cewch weld y felin brydferth wedi ei hadnewyddu ac yn gweithio a mwynhau paned p'nawn a sgwrs gyda'r melinydd! www.attractionnorthwales.co.uk

Beth am drip i Swtan www.swtan.co.uk y bwthyn to gwellt olaf ym Môn. Yn berchen gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn cael ei redeg gan bwyllgor Cyfeillion Swtan mae wedi ei leoli yng ngogledd orllewinol yr ynys ac wedi ei adnewyddu i'r hyn welwch chi heddiw. Cam yn ôl I'r gorffennol go iawn!

Mae tref hanesyddol Biwmaris ar yr afon Fenai yn frith o adeiladau hanesyddol gyda'r castell, yr hen garchar a'r llys. Cewch ddewis o siopau a bwytai wrth fwynhau'r golygfeydd bendigedig www.beaumaris.org.uk. Heb fod yn bell mae amgueddfa Telford ym Mhorthaethwy yn adrodd hanes y pontydd sy'n cysyllltu Môn i'r tir mawr www.menaibridges.co.uk

Anglesey Yurting
Camping in North Wales
Yurt Holiday on Anglesey

Os am flas o fywyd uchelwyr, beth am fynd i Blas Newydd, eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar lan y Fenai www.nationaltrust.org.uk. Yno cewch fwynhau ysblenydd fynyddoedd Eryri wrth grwydro'r tŷ a'r gerddi prydferth.

Ac i gamu nôl ymhellach mewn hanes ewch i Benmon i weld y priordy www.castlewales.com yn ogystal a'r goleudy sy'n agos i'r traeth ac Ynys Seiriol gwarchodfa i adar y môr.

Ochr arall i'r ynys mae ynys hudolus Llanddwyn sy'n enwog am ei hanesion gwerin. Mae'n fan anhygoel o brydferth gyda golygfeydd ddramatig i bob cyfeiriad. Mae'r hanes a stori Dwynwen i'w weld yn hen fythynnod y peilotiaid yn nhrwyn y penrhyn www.anglesey-history.co.uk. Yr ochr yma i'r ynys hefyd mae Barclodiad Y Gawres, siambr gladdu Neolithig lle y gallwch fynd I mewn iddi. Ymhyfrydwch yn nistawrwydd a'r tawelwch yma ar y llwybr arfordirol.

Nid ymhell mae pentref bach Aberffraw, fu'n brif lŷs i'r Tywysog Llywelyn yn y Canol Oesoedd. Mae'r hanes i'w weld mewn arddangosfa yn Llys Llywelyn wrth fynd i mewn i'r pentref. Mae'n daith braf o'r pentref I'r trwyn lle y gallwch weld Eglwys bach Y Môr. Gallwch gerdded ati pan mae'r llanw yn isel. Mae lle am baned yma'n ogystal. Rhaid ymweld âg Ynys Lawd sy'n denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Wedi cerdded y 400 cam i lawr I'r goleudy cewch yr hanes yn yr arddangosfa tu mewn. Profiad gwerth chweil! www.trinityhouse.co.uk

 

GALLWCH YMWELD A'N TUDALENNAU FACEBOOK A TWITTER AM GYNNIGION ARBENNIG MUNUD OLAF!

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Cymru Wledig 2007-2013 sy'n cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru
a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

menter mon

Yurts Holidays FacebookGlamping Twitter Anglesey Yurts Instagram

Gwyliau Iwrts Môn, Fferm Ty'n Buarth, Dothan, Ty Croes, Sir Fôn LL63 5YA
e-bost: enquiries@angleseyyurtholidays.co.uk • ffôn: 07917 206 994
Dyluniwyd y wefan gan Anglesey Online